Ändring i lägenhet

Regler för ändring i lägenhet

Varför får jag inte göra som jag vill i min lägenhet?

Därför att du inte äger lägenheten – det gör föreningen som äger hela fastigheten. Du har nyttjanderätt som du betalat stora pengar för. Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Du tillåts måla och tapetsera, sätta parkett, kakel, klinker samt vårda och sköta om ytskikten i lägenheten s.k. inre underhåll av väggar, tak, golv, den maskinella utrustningen, badrum, innerdörrar och insidan av fönster.
Då frågor om vad som är tillåtet att bygga om eller ändra i sin lägenhet har uppkommit, får styrelsen påminna om de regler som gäller. Enligt 15 § i föreningens stadgar får bostadsrättshavaren inte utan styrelsens tillstånd utföra åtgärd som innefattar

1. Ingrepp i en bärande konstruktion.
2. Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, ventilation, gas eller vatten eller
3. Annan väsentlig förändring av lägenheten.

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses ovan om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen. 
Dessa regler följer 7 kap. 7 § bostadsrättslagen BrL. Vid osäkerhet om en planerad åtgärd kräver tillstånd eller inte uppmanas ni att kontakta styrelsen i förväg.

För ytterligare information samt blankett för begäran om tillstånd för ändring i lägenhet hänvisas till föreningens hemsida under rubriken Föreningen och därefter länken Blanketter och pdf-filen Regler för ändring i lägenhet. Även föreningens stadgar finns att tillgå under rubriken Föreningen.

Föreningens policy och likabehandlingsprincip: Att inte godkänna avsteg i funktion och position på installationer eller större belastning på bärande konstruktioner som ingrepp i bjälklag, konstruktionsbetong, armeringar, spillvattenledningar, bärighet och dylikt.

Tillträde till lägenheten
7 kap. 13 § i BrL- 1st- ”Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för eller har rätt att utföra enligt 7:12 a§”. 
Vidare -3st- ”Om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten när föreningen har rätt till det, får Kronofogdemyndigheten besluta om särskild handräckning. I fråga om sådan handräckning finns bestämmelser i lagen (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckning. Lag (2006:710).”

OBS Vid renovering av lägenhet är det brf-innehavaren som ombesörjer sophantering. Föreningen har ingen plats för sopor på allmänna ytor inne eller ute. I containern kan inte byggavfall läggas.