Ordningsregler

Ordningsregler för Brf Timmerhuggaren

Det finns två regelverk för bostadsrättsinnehavaren: bostadsrättslagen och föreningens stadgar. Lagen reglerar själva ansvarsfördelningen så att föreningen i princip ansvarar för yttre underhåll och medlemmen för underhåll av den egna lägenheten. Föreningen har också trivselregler som gäller för boende i Brf Timmerhuggaren.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. Detta innebär att styrelsen har ansvaret för att det är ordning och reda både i och utanför husen.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar!
Alla skyldiga att rätta sig efter ordningsregler och trivselregler. De gäller inte bara Dig som bostadsrättshavare. Även familjemedlemmar omfattas liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Reglerna gäller också för andrahands-hyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller de även dem. 

Bostadsrättsinnehavaren är skyldig att hålla lägenheten i gott skick och att anmäla väsentliga förändringar till styrelsen. Väsentliga förändringar kan handla om att riva väggar, bygga om våtutrymmen och kök eller andra omfattande förändringar som kan påverka t.ex. brandsäkerheten eller energiförbrukningen i huset. Man måste komma ihåg att föreningen äger huset, även om bostadsrätten innebär en stark nyttjanderätt. 

Den som bryter mot ordningsregler eller föreningens stadgar kan bli ersättningsskyldig och den som orsakar skador eller negativa konsekvenser för huset kan ställas till ansvar. Därför är det av största vikt att man anlitar seriösa hantverkare för arbeten man inte kan utföra själv. Det som uttryckligen är förbjudet i lag är att själv utföra elinstallationer. För VVS-installationer och våtrumsrenoveringar kräver de flesta försäkringsbolag att arbetet är fackmannamässigt utfört, för att försäkringen skall gälla. Vid tveksamheter vänd er till styrelsen.

Enligt föreningens stadgar föreligger skyldighet att ha en Brf-tilläggsförsäkring till hemförsäkringen.
Föreningen har tecknat en motsvarande försäkring till förmån för bostadsrättshavaren. Bostadsrättshavaren svarar i förekommande fall för självrisk och kostnaden för åldersavdrag.”

Har du frågor kontakta gärna styrelsen.