Trivselregler i Brf Timmerhuggaren

För vår gemensamma trivsel har vi ordningsregler. Vi ska vara aktsamma om och vårda föreningens egendom. Det är dock ett par regler som vi speciellt vill uppmana till att de efterlevs.

Störande arbeten får endast utföras:
Måndag-Torsdag 8-18 samt fredag 8-16 och sista lördagen i månaden 10-16.
Inga störande arbeten får utföras övriga lördagar, söndagar, eller övriga helgdagar.

Vid störande arbeten ska lapp sättas upp i hissen och grannar vidtalas.
Vid renovering av lägenhet är det brf-innehavaren som ombesörjer sophantering. Föreningen har ingen plats för sopor på allmänna ytor inne eller ute. I containern kan inte byggavfall läggas.
• Det är inte tillåtet att ställa cyklar, barnvagnar, rullatorer eller andra skrymmande föremål i trapphus, entréer och lägenhetsplan. De är klassade som utrymningsväg för brand och får inte blockeras.
• Om akut skada inträffar kontakta omedelbart Hans Welander, Björn Mellfors eller någon annan i styrelsen. Annars lägg en lapp i förenings brevlåda.

Jourhjälp får tillkallas endast i nödläge.

Säkerhet
- Kontrollera att garageport, garagedörr, cykelrum, entrédörr och trapphusdörr går igen/stängs efter in- och utpassering och går i lås. Annars meddela styrelsen omedelbart.
- Släpp inte in någon okänd person i fastigheten
- Lämna inte ut portkoden till obehöriga.
- Lämna inte tvättstugan med öppna fönster eller olåst dörr.
- Var försiktig med eld.
- Din lägenhet ska vara utrustad med brandvarnare.
- Meddela grannar eller någon i styrelsen om Du är bortrest under en längre tid.
- Inte röka i allmänna utrymmen som exempelvis hissar, trapphus, tvättstugor, hobbyrum,
bastu eller källare.

För den allmänna trivseln
- För att underlätta städningen ställ inga skrymmande föremål på lägenhetsplanen
- Undvika det som kan störa kringboende. Hög musik och sena fester. Vid renoveringsarbeten sätt upp anslag i god tid innan arbetet börjar i hissar och entréer.
- Moderna platt-tv med högtalare monterade på betongvägg kan vara störande mot granne.
- Undvika störande vattentappning eller bad mellan kl. 23.00 - 06.00.
- Var sparsam med varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan.
- Det viktigt att Du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen. Läckageskador kostar stora pengar och leder i allmänhet till stort obehag för den som drabbas.
Balkonger får inte användas för
- Skakning eller piskning av mattor, sängkläder mm.
- Grillning
Placera blomlådor innanför balkongräcket.
Kasta inte fimpar och dylikt från balkongen.
Matning av fåglar är inte tillåten inom fastigheten (gården eller balkongen) på grund av att matrester riskerar att locka till sig råttor eller andra skadedjur.

Tvättstugor- se Tvättstuga 

Cyklar ska förvaras i cykelrummet eller i cykelstället.

Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén då entrén är klassad som utrymningsväg vid brand. Se Barnvagnsrum 

Mopeder ska förvaras i garage eller i cykelstället och inte ställas utanför porten eller mot husfasad.

Parkering Endast bilar som tillhör gäster får ställas på gästparkeringen.se Garage/gästparkering Utemiljö se miljö/utemiljö 

-Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut och vid behov lämnas på anvisad förvaringsplats.

 -Marschaller ska placeras så att de inte ger upphov till sotfläckar eller på annat sätt skadar fasaden. Tag själv bort utbrunna marschallburkar, eventuella stearin- och sotfläckar.

- Bilar får inte köras på gården utom för tillfällig i- eller urlastning. Kontakta någon i styrelsen.


Källsortering
Det är allas ansvar att sortera vårt avfall -se  miljö/avfallssortering 

Parabolantenn
Det är inte tillåtet att utan styrelsens tillstånd sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

Ohyra
Om du upptäcker ohyra i lägenheten meddela omgående styrelsen.

Husdjur
Innehavare av husdjur ska övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas i planteringar eller på barnens lekytor. Plocka upp djurets spillning.

Danderyds kommun har en lokal hälsovårdsordning gällande kattor och hundar.